Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor eSDeC Communications bvba (BE0840897750, hierna “het vertaalbureau” genoemd). Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

1.2 In geen enkel geval zal de nietigheid van een of meerdere clausules in deze algemene voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. Indien een of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen het vertaalbureau en de opdrachtgever alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle prijsopgaves en offertes vanwege het vertaalbureau zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde herroepen of aangepast worden. Ze zijn in euro en exclusief belasting op de toegevoegde waarde (btw).

2.2 Iedere offerte is 15 dagen geldig vanaf de offertedatum. Het vertaalbureau houdt zich het recht voor zijn offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en schriftelijke aanvaarding van de opdracht door het vertaalbureau. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

3. Leveringstermijn

De uitvoering van de opdrachten gebeurt zo snel mogelijk. De opgegeven leveringsdatum is slechts indicatief. Geen enkele vertraging in de levering van de teksten kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

4. Overdracht van intellectuele rechten

eSDeC Communications behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt eSDeC Communications de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

5. Wederzijdse vertrouwelijkheid

eSDeC Communications verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. eSDeC Communications neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van eSDeC Communications aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van eSDeC Communications dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

6. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart eSDeC Communications tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

7. Facturering

eSDeC Communications factureert bij oplevering van de tekst(en). Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft eSDeC Communications het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. eSDeC Communications heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

8. Klachten

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd indien die niet binnen acht dagen schriftelijk protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.
Klachten over de niet-conformiteit van de geleverde opdracht dienen grondig gemotiveerd te worden. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

9. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Bij laattijdige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van volgende opdrachten en verdere leveringen op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

10. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

11. Annulering van de opdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn.
Deze vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch
opzoekingswerk.
eSDeC Communications mag een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.

12. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door eSDeC Communications het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, met inbegrip van de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

13. Rechtbanken van Gent

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Deze algemene voorwaarden zijn ongewijzigd geldig sinds 25 mei 2018.